Nasz Komitet

Poznaj nas!

Komitet Wyborczy Lepsze Skarżysko to komitet wyborczy zarejestrowany przez Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko - nowy ruch miejski, apolityczną inicjatywę wyrastającą z diagnozy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego miasta i ze zgłaszanych potrzeb społecznych.

Celem nadrzędnym naszego ruchu jest podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz rozwoju Skarżyska-Kamiennej i poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Przy realizacji wspomnianych wcześniej inicjatyw chcemy łączyć ludzi o różnych poglądach, z różnymi doświadczeniami i pomysłami -  ludzi, którzy przy podejmowaniu różnych form aktywności obywatelskiej będą szanowali zasadę, że mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mają niezbywalne prawo do miasta, a prawo to jest powszechne (nie ma w tym przypadku równych i równiejszych). 

Głęboko wierzymy w to, że mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mają prawo do realnego i opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście. Organizacja miasta, jego wizerunek i jego budżet muszą wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkańców, które określają oni w trakcie ciągłego, obywatelskiego dialogu.

Skarżysko-Kamienna naszych marzeń to miasto otwarte i przyjazne, miasto czyste i dobrze zaplanowane,  miasto z dobrym dostępem do usług publicznych (komunikacja, usługi komunalne, opieka społeczna, zdrowie, edukacja, kultura, sport, rekreacja) i dobrym ich poziomem, miasto wrażliwe społecznie - wspierające mieszkańców będących w potrzebie, miasto wspierające aktywność gospodarczą jego mieszkańców, wreszcie miasto rozwijające się w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska.

Chcemy, by Skarżysko-Kamienna było przyjaznym i nowoczesnym miastem w sercu Polski - miastem, w którym warto mieszkać, pracować (lub prowadzić swój biznes) i wypoczywać. To możliwe!

1

Komitet

1

Miasto

14

Tez programowych

Nasz Program

Oto co proponujemy:

01 |
Zaangażowanie obywateli w proces decydowania o sprawach miasta

Wdrożenie w Skarżysku nowoczesnych form konsultacji społecznych, tworzenie nowych Rad Osiedli i włączanie ich członków w procesy decyzyjne, rozwój procedury Budżetu Obywatelskiego i zwiększenie puli środków przeznaczonych na jej realizację z obecnych 400 tys. PLN do 800 tys. PLN w roku 2020 i 1,6 mln PLN w roku 2021 (czyli odpowiednio do ok. 0,5 % i 1 % wydatków miasta). .

04 |
Transparentna i racjonalna gospodarka finansami Miasta Skarżyska-Kamiennej

Wdrożenie platformy zakupowej i ogólnodostępnego rejestru wszystkich umów zawieranych przez Gminę i podległe jej jednostki, racjonalizacja wydatków na administrację - optymalizacja struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i jednostek podległych (m.in. likwidacja Centrum Obsługi Inwestora i przejęcie jego zadań przez biuro w strukturze Urzędu Miasta), ograniczenie wydatków na “promocję”, tworzenie budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej w oparciu o hierarchię potrzeb z uwzględnieniem wyników szerokich konsultacji społecznych, odpowiedzialne planowanie i realizacja dochodów majątkowych.

02 |
Rozwój i wzmacnianie III sektora w Skarżysku-Kamiennej

Pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, utworzenie Funduszu Wkładów Własnych (który umożliwi organizacjom wnioskowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację własnych inicjatyw), a także oparcie współpracy z III sektorem o pełną transparentność procesów decyzyjnych i stosowanie zasady równego traktowania wszystkich partnerów.

05 |
Efektywne wykorzystanie funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2014-2020 (przygotowanie miasta do absorpcji środków w perspektywie 2021-2027) i współpraca z administracją centralną w realizacji projektów społecznych i infrastrukturalnych współfinansowanych z programów rządowych

Realizacja (i kontynuacja realizacji) m.in.: modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED, budowy tunelu przy dworcu PKP, budowy przeprawy nad torami kolejowymi w ciągu ul. Piłsudskiego, rewitalizacji, budowy układu komunikacyjnego ujętego w MPZP “Centrum”. Realizacja inwestycji w miejskie placówki oświatowe, infrastrukturę sportową i rekreacyjną - m.in. kontynuacja termomodernizacji budynków szkół i przedszkoli, wykonanie modernizacji: parku miejskiego, plant, stadionu Granat, pływalni miejskiej i istniejących "Orlików”.

03 |
Współpraca miasta z obywatelami i grupami inicjatywnymi w zakresie wspólnej realizacji inwestycji

Uruchomienie w Skarżysku-Kamiennej Programu Inicjatyw Lokalnych, czyli formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu szybszej realizacji ważnych dla społeczności lokalnej zadań publicznych - dzięki możliwości wniesienia do inwestycji wkładu własnego mieszkańców (osobowego, rzeczowego lub finansowego)..

06 |
Jawna, przejrzysta i racjonalna polityka kadrowa w Urzędzie Miasta i w jednostkach podległych

Wdrożenie obowiązku organizowania otwartych i konkurencyjnych naborów na wszystkie stanowiska w Urzędzie Miasta i w jednostkach podległych (poza naborami wewnętrznymi), wprowadzenie obowiązku publikacji komunikatów prasowych dot. naborów i dot. zmian w strukturze zatrudnienia w Urzędzie Miasta i w jednostkach podległych.

07 |
Przyjazny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej

Prowadzenie racjonalnej i przewidywalnej polityki podatkowej, utworzenie w strukturze Urzędu Miasta biura odpowiedzialnego za współpracę z przedsiębiorcami - ich wsparcie i bieżącą obsługę.

10 |
Zaangażowanie miasta w wielowymiarowe działania na rzecz budowy zbiornika Bzin

Zbiornik Bzin to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla przyszłości Skarżyska-Kamiennej - inwestycja ważna dla rozwoju gospodarczego miasta.

13 |
Stały dialog i współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielnią mieszkaniową

Wypracowanie różnych form współdziałania na rzecz poprawy estetyki miasta (m.in. w obszarze utrzymania terenów zielonych, prowadzonej polityki śmieciowej, budowy altan śmietnikowych itp.) i rozwiązywania bieżących problemów.

08 |
Racjonalna i prorozwojowa gospodarka gruntami miejskimi

Odtwarzanie miejskiego zasobu gruntów, przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych, podjęcie działań na rzecz realizacji koncepcji nowej dzielnicy przemysłowej "Usłów".

11 |
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych (mieszkańców Skarżyska-Kamiennej)

Wprowadzenie 100% ulgi na przejazdy dla uczniów ma przyzwyczajać młodych mieszkańców Skarżyska-Kamiennej do korzystania z transportu publicznego, ma promować wśród nich komunikację miejską jako bezpieczny i efektywny środek transportu - dobrą alternatywę dla samochodu prywatnego (aspekty logistyczne i ekologiczne).

14 |
Budowa silnej marki "Skarżysko-Kamienna"

Wdrożenie spójnej koncepcji marki, która połączy wszystkie obszary aktywności Skarżyska-Kamiennej i działania podejmowane na rzecz jego rozwoju, promujące pozytywny wizerunek Skarżyska - przyjaznego, nowoczesnego i “zielonego” miasta w sercu Polski, w którym warto mieszkać, pracować (lub prowadzić swój biznes) i wypoczywać.

09 |
Aktywna współpraca z samorządami: Końskich, Starachowic i Ostrowca Św.

Lobbing na rzecz realizacji inwestycji centralnych w infrastrukturę komunikacyjną - kluczowych dla rozwoju północy województwa świętokrzyskiego (m.in. droga krajowa nr 42, linia kolejowa nr 25).

12 |
Przygotowanie i wdrożenie programu "Sport od podstaw”

w ramamch Programu zorganizowany zostanie cykl bezpłatnych zajęć sportowych (sporty drużynowe) w szkołach podstawowych - dzieci mają mieć możliwość zapałania miłością do sportu w znanym i przyjaznym środowisku - bez konieczności kłopotliwego dojazdu, zmiany otoczenia itp.

Nasi Kandydaci

Poznaj naszych Kandydatów!

 Nasz kandydat na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Grzegorz Łapaj ma 35 lat. Jest żonaty (żona Monika), posiada dwóch synów (Maciek i Filip).

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ukończył studia w zakresie doradztwa zawodowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Po ukończeniu studiów pracował jako doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Od 2013 r. dla różnych instytucji w kraju współtworzy badania m.in. w zakresie wpływu obywateli na polityki publiczne, sytuacji i potrzeby osób starszych, czy wdrożenia w województwie świętokrzyskim konwencji ONZ dotyczącej osób niepełnosprawnych. Od 2014r. prowadzi własną działalność gospodarczą - m.in. związaną z branżą projektową oraz szkoleniową.

Od ponad 15 lat działa społecznie. Od 2007 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia „Nasz Bór”, a obecnie jest również prezesem Stowarzyszenia „Lepsze Skarżysko”. Wielokrotnie - z powodzeniem - aplikował o fundusze na działalność III sektora, z powodzeniem również koordynował szereg projektów. Za swoją bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka w 2007 roku odebrał „Order Świętego Mikołaja”, a w 2009 roku zdobył wyróżnienie w plebiscycie Tygodnika Skarżyskiego „Młody aktywny” dla młodych osób z powiatu skarżyskiego działających na rzecz lokalnej społeczności.

Od 2014 roku zasiada w Radzie Miasta Skarżyska-Kamiennej, jest członkiem dwóch komisji merytorycznych: Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji, a także Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności. W działalności radnego ceniony za merytoryczne podejście do zgłaszanych problemów, czynne zaangażowanie w ich rozwiązywanie i dobry kontakt z mieszkańcami. Aktywnie zaangażowany w propagowanie idei partycypacji obywateli w sprawach miasta i wdrażanie jej w życie - współtworzone przez niego projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego z os. Bór, zdobywają największą liczę głosów spośród wszystkich poddanych pod ocenę mieszkańców. Pozytywna ocena całokształtu działalności radnego znajduje m.in. odzwierciedlenie w fakcie, że w plebiscytach organizowanych przez redakcję “Echo Dnia” co roku znajduje się On w czołówce najlepiej ocenianych radnych bieżącej kadencji.

Jego wielką pasją jest fotografia. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną.

Grzegorz ŁAPAJ
Grzegorz ŁAPAJ
Kandydat na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

Nasi kandydaci do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

Okręg I

Poz. Nazwisko i Imiona l.
1 ŁAPAJ Grzegorz Zdzisław 35
2 OŁOWNIA Arkadiusz 34
3 GORYCA-NOWAK Dorota 37
4 BIESIAGA Adam Bogusław 57
5 ŁYŻWA Krzysztof Stanisław 63
6 CZEKAJ Katarzyna Magdalena 42
7 MICHALCZEWSKA Ewa Monika 38

Okręg II

Poz. Nazwisko i Imiona l.
1 SZWAJEWSKI Wiesław M. 56
2 JEZIERSKA Teresa Anna 65
3 ZDANOWICZ Bożenna Henryka 67
4 KONDYSZ Artur Ryszard 47
5 MATLA Małgorzata Katarzyna 27
6 HARTWICH Paweł Stefan 42
7 SITKOWSKI Krzysztof 33

Okręg III

Poz. Nazwisko i Imiona l.
1 WIKARJUSZ Konrad Cyprian 37
2 OLSZEWSKA Ewa Maria 40
3 SIECZKA Katarzyna 30
4 MAŚLIKOWSKI Jan Konrad 30
5 MATLA Bożena 55
6 STOPA Katarzyna Agnieszka 46
7 MAŃKOWSKI Michał Andrzej 39

Okręg IV

Poz. Nazwisko i Imiona l.
1 WARSZAWA Ewa Justyna 47
2 BURYŁO Agnieszka Anna 44
3 NOWAK Józef Tomasz 62
4 BILSKA Katarzyna Anna 41
5 STOPA Bartosz Julian 20
6 WESOŁOWSKI Maciej Tomasz 62
7 KAMIŃSKA Agnieszka M. 46
8 WISOWATY Łukasz 33
Aktualności

Z życia Komitetu

 • Po konferencji prasowej inaugurującej kampanię komitetu

  Po konferencji prasowej inaugurującej kampanię komitetu

  We wtorek na placu Staffa zorganizowano konferencję prasową przedstawicieli Komitetu inaugurującą kampanię samorządową. Read More
 • Kampania promocyjna Komitetu zainaugurowana

  Kampania promocyjna Komitetu zainaugurowana

  W sobotę 08 września rozpoczęliśmy akcję promocyjną naszego Komitetu. Na ulicach Skarżyska-Kamiennej pojawiła się pierwsza partia materiałów promocyjnych zachęcająca do zapoznania się z naszym programem.
 • Komitet Wyborczy Lepsze Skarżysko już zarejestrowany

  Komitet Wyborczy Lepsze Skarżysko już zarejestrowany

  Miło nam poinformować, że swoim postanowieniem DKC-6042-14/18 z dnia 27.08.2018 r. Komisarz Wyborczy w Kielcach IV przyjął nasze zgłoszenie i zarejestrował Komitet Wyborczy Lepsze Skarżysko.
 • 1
Kontakt

Bądźmy w kontakcie!

Email

kontakt@lepszeskarzysko.pl

Płenomocnik Wyborczy - Grzegorz Łapaj   |   Pełnomocnik Finansowy - Henryka Dziedzic 
 Konto: PEKAO S.A. 50 1240 5048 1111 0010 8499 8935
  Rejestr wpłat na KW (o wartości przekraczającej łącznie od os. fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę) - brak wpłat spełniających kryteria |  Rejestr kredytów zaciągniętych przez KW - brak kredytów

Wybory samorządowe 2018 zarządzone na dzień 21 października 2018 r.
© 2018 KW Lepsze Skarżysko. Sfinansowano ze środków KW Lepsze Skarżysko

Search